Strona głowna

Akcja „Czytamy dzieciom”

Dnia 10 maja 2016 roku pięcioro uczniów wraz z p. M. Cerk na zaproszenie organizatorów Akcji „Czytamy dzieciom” odwiedziło Przedszkole nr 2 w Łęczycy. Uczniowie czytali maluchom bajki zarówno te znane, np. o Jasiu i Małgosi, Rybaku i złotej rybce czy o Kubusiu Puchatku, jak i te mniej popularne. Wdzięczne dzieci obdarowały starszych kolegów dyplomami, własnoręcznie wykonanymi zakładkami oraz słodyczami.

 

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH.

Każdy przecież początek
To tylko ciąg dalszy
A księga zdarzeń 
Zawsze otwarta w połowie. 
W. Szymborska

Dnia 29 kwietnia 2016roku o godz. 1100 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W tym pożegnaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. 
W części oficjalnej po przemówieniach dyrektora szkoły oraz gości wręczone zostały nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne i podziękowania. W dalszej części uczniowie klas maturalnych zostali zaprezentowali w humorystycznych wierszykach, a wychowawcy wręczyli świadectwa ukończenia szkoły. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie abiturientów i przekazanie sztandaru szkoły klasom młodszym. 
Uroczystość ta dała uczniom możliwość wyrażenia podziękowań swoim nauczycielom za trud dydaktyczny i wychowawczy, przyczyniła się do tworzenia dobrego klimatu w szkole oraz integracji społeczności szkolnej.


KONKURS KONKURS KONKURS !!!

REGULAMIN konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom" .

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA U P. KULETY

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej 
pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”. 
Organizator konkursu: Główny Inspektor Sanitarny

Cel konkursu: 
a. celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów, 
b. zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych, 
c. wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności, 
d. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 
e. kształtowanie pozytywnych wzorców, 
f. aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu 
zamieszkania), 
g. budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
a. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, 
zwanych dalej uczestnikami, 
b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora (do trzeciego 
stopnia pokrewieństwa), 
c. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich 
właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r. 
d. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki organizacyjnej 
PSSE w terminie do 27.05 2016 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1. 
e. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką antydopalaczową i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji, 
f. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw 
autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane, 
g. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi 
w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi. 
h. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 4 do regulaminu.

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac: 
a. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim. 
b. Etap ogólnopolski realizacji prac odbywa się w okresie: 12.04.2016r. - 20.05.2016r. 
c. Prace konkursowe (z dopiskiem STOP DOPALACZOM - PLAKAT) należy kierować: 
- szkoła kieruje do siedziby właściwej miejscowo PSSE do dnia 27.05.2016r. 
d. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r. 
e. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 24 czerwca 2016r.

Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych: 
a. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole 
w oryginale oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości 
umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), 
w zamkniętej kopercie wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3. 
b. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej: 
- w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF; 
- w trybie kolorów CMYK. 
c. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się 
dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości. 
d. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony 
w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, 
klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia 
zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika. 
b. Ocenie podlegać będzie: 
- zgodność pracy z regulaminem, 
- czytelność przekazu, 
- pomysłowość i kreatywność, 
- poprawność merytoryczna. 
c. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
- reprezentanci GIS

Fundatorzy nagród: 
- GIS

Liczba laureatów i nagrody: 
- I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat 
I miejsca. 
- nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Postanowienia końcowe: 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo: 
a. innego podziału nagród i wyróżnień, 
b. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; 
opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach 
prasowych, Internecie lub w inny sposób, 
c. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na 
stronie internetowej nagrodzonej szkoły, 
d. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych 
względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Wykaz załączników: 
a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa, 
b. załącznik nr 2 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego, 
c. załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika 
d. załącznik nr 4 - własność intelektualna i prawa autorskie.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

W dniu 27 kwietnia przeprowadzona została w naszej szkole akcja Światowych Dni Młodzieży, nawiązująca do ostatniego etapu pielgrzymowania do Krakowa. Wolontariusze ŚDM udzielali informacji na temat wyjazdu do Krakowa, Miasteczka Łowickiego pod Krakowem, a także na temat formacji " Młodzi na Maxa".
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 -31 lipca 2016r. w Krakowie.

 

Z wizytą w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy

Uczniowie klasy 1 TEE i 2 a LO naszej szkoły przygotowali występ słowno-muzyczny dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Łęczycy, który zaprezentowali dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Głównym punktem programu była bajka o „Czerwonym Kapturku”. Następnie odbył się występ taneczny i recytacja wierszy Jana Brzechwy.
Jednak najwięcej radości dostarczyło dzieciom wspólne śpiewanie piosenek.
Miło było widzieć radosne buzie przedszkolaków.